Newsletter ASIL

Primesc

Noutăţi

la Editura Academica

Macovei Viorica Maria, Costin Gheorghe Miron
Laptele, aliment-medicament

Florea Traian (editor), Dima Stefan (editor), Costin Gheorghe Miron (editor), Bahrim Gabriela, Banu Iuliana, Borda Daniela, Cîrîc Alexandru, Elisei Alina, Segal Rodica, Stanciu Silvius, Turtoi Maria
Microîncapsularea pentru sisteme alimentare
Imprimare PDF

S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI SPECIALIŞTILOR DIN INDUSTRIA LAPTELUI

Scopul şi obiectivele asociaţiei

Art. 1 Asociaţia Specialiştilor din Industria Laptelui (ASIL) este o organizaţie profesională, autonomă, neguvernamentală şi apolitică. Are personalitate juridică şi nu urmăreşte nici un profit.

Art. 2 ASIL este constituită pe durată nelimitată.

Art. 3 ASIL funcţionează pe baza prezentului statut şi a regulamentului ce dezvoltă prevederile acestuia.

Art. 4 Scopul asociaţiei este de a contribui activ la creşterea rolului şi eficienţei activităţii inginerilor şi specialiştilor în vederea progresului tehnico-ştiinţific din cadrul industriei laptelui. Asociaţia are de asemenea scopul apărării intereselor profesionale şi sociale ale corpului ingineresc şi de specialitate, întărirea autorităţii profesionale şi prestigiul social al acestuia în vederea recunoaşterii rolului important pe care îl are în activitatea economico-socială.

Art. 5 ASIL are ca obiective:
a) să se contribuie la unitatea de acţiune a specialiştilor din profilul industriei laptelui, la evidenţierea şi concretizarea potenţialului ingineresc şi de specialitate în interesul dezvoltării activităţii ştiinţifice, de cercetare, cu efect direct în progresul tehnico-economic al acestei subramuri industriale;
b) să organizeze reuniuni cu caracter ştiinţific: mese rotunde, simpozioane, consfătuiri tehnico-ştiinţifice etc.;
c) să realizeze legături cu organisme şi specialişti din străinătate în vederea schimbului de informaţii,a participării la reuniuni internaţionale şi a organizării unor stagii de specializare în străinătate;
d) să editeze o revistă proprie de specialitate;
e) să pună bazele unui serviciu de informare şi documentare propriu, cu o bibliografie selectivă stocată pe calculator;
f) să formeze colective de specialişti în diferite întreprinderi din ţară pentru efectuarea unor expertize tehnice şi economice autorizate;
g) să elaboreze studii şi propuneri concrete privind activitatea productivă, de cercetare, de proiectare şi didactică;
h) să propună standarde şi normative competitive în plan naţional şi internaţional.

Art. 6 În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor sale, asociaţia :
a) creează grupe de specialişti în vederea studierii şi soluţionării problemelor specifice industriei laptelui, cu prezentarea concluziilor în cadrul reuniunilor organizate de asociaţie;
b) spijină şi stimulează activităţile creatoare ale inginerilor şi specialiştilor inventatori şi doctoranzi, pentru punerea în aplicare şi protejare, conform legii, a ideilor lor;
c) cooperează cu organizaţii internaţionale de specialitate şi participă la conferinţe, congrese, colocvii sau mese rotunde internaţionale;
d) editează publicaţii proprii, are un serviciu de informare şi documentare propriu;
e) pune gratuit la dispoziţia membrilor săi fondul documentar de care dispune şi, contra cost, pentru alţi specialişti;
f) acordă premii şi alte stimulente pentru realizări deosebite şi pentru stimularea creativităţii ştiinţifico-tehnice;
g) organizează activităţi culturale, recreative, sportive şi turistice pentru membrii săi şi familiile acestora.

Membrii ASIL – drepturi şi obligaţii

Art. 7 Pot deveni membri ASIL:
a) persoane fizice care cunosc statutul asociaţiei şi care activează în industria alimentară (ingineri, economişti, subingineri, biologi, tehnicieni, maiştri şi alte
cadre tehnice şi economice de specialitate din industria alimentară);
b) pot deveni membri colectivi ai ASIL persoane juridice, societăţi sau alte organizaţii profesionale cu activitate de bază în industria alimentară şi care cunosc, respectă statutul şi susţin activitatea asociaţiei;
c) membri de onoare ai ASIL pot fi personalităţi ştiinţifice şi tehnice din ţară şi din străinătate, nominalizaţi de consiliul ASIL.

Art. 8 Pot deveni membri asociaţi ai ASIL persoane fizice care nu sunt de specialitate dar care au preocupări interdisciplinare cu domenii ale industriei laptelui, studenţi ai Facultăţii de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare cu rezultate bune la învăţătură.

Art. 9 Înscrierea membrilor asociaţiei şi a membrilor asociaţi se face pe bază de cerere individuală tip adresată asociaţiei, cu specificarea şi certificarea documentelor ce atestă pregătire profesională .

Art. 10 Înscrierea membrilor colectivi se face pe bază de adeziune adresată asociaţiei.

Art. 11 Membrii ASIL au următoarele drepturi :
a) să participe la activităţile asociaţiei ;
b) să aleagă organele asociaţiei direct, sau prin reprezentare şi să facă parte din ele, cu excepţia membrilor asociaţi şi a celor colectivi ;
c) să colaboreze la publicaţiile asociaţiei ;
d) să fie informat şi să-şi spună părerea asupra activităţii desfăşurate de asociaţie;
e) să utilizeze mijloacele de informare şi documentare ale asociaţiei ;
f) să fie recomandat pentru a face parte din grupe de studii, expertiză sau de consulting potrivit competenţei sale ;
g) să primească, la cererea sa, recomandarea ASIL pentru activitatea sa profesională ;
h) să beneficieze de publicaţiile ASIL ;
i) să folosească baza materială a asociaţiei în scopurile pentru care a fost creată ;

Art. 12 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii :
a) să respecte statutul asociaţiei ;
b) să respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală;
c) să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de asociaţie ;
d) să achite o taxă de înscrire la depunere cererii tip şi să plătească la timp cotizaţia către asociaţie. Membrii de onoare şi studenţii în calitate de membrii asociaţi sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei.

Art. 13 Membrii asociaţiei pierd calitatea de membru ASIL dacă:
a) încalcă grav prevederile statutului ;
b) sunt condamnaţi pentru fapte antisociale ;
c) se abat de la normele de etică ;
d) prezintă restanţă de un an la plata cotizaţiei ;
e) se sustrage în mod repetat de la activitatea şi acţiunile asociaţiei, manifestând pasivitate faţă de obiectivele ASIL .

Organizarea asociaţiei

Art. 14 Asociaţia Specialiştilor din Industria Laptelui este o organizaţie care cuprinde filialele zonale ASIL şi organizaţiile profesionale :
a) Consiliul ASIL;
b) Biroul Consiliului ASIL;
c) Comisia de cenzori.

Art. 15 Consiliul ASIL este format din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri, se întruneşte în şedinţe plenare cel puţin de două ori pe an şi are următoarele atribuţii:
a) asigură punere în aplicare a statutului;
b) dezbate problemele asociaţiei şi în conformitate cu statutul, ia deciziile cuvenite;
c) aprobă planul de activitate al asociaţiei şi bugetul anual al acesteia;
d) aprobă, la propunere Biroului Consiliului ASIL, organizarea de comisii de specialitate şi grupe de lucru;
e) alege şi alcătuieşte din rândul membrilor săi Biroul Consiliului ASIL;
f) aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al ASIL, cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 16 Biroul Consiliului ASIL se compune din: preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi doi membri, se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi are următoarele competenţe:
a) elaborează şi supune consiliului spre aprobare proiectele planului de activitate şi bugetul asociaţiei;
b) urmăreşte realizarea planului de activitate al asociaţiei;
c) coordonează activitatea şi asigură sprijinul cuvenit filialelor în vederea realizării obiectivelor şi propunerilor acestora;
d) propune consiliului constituirea da grupe de lucru care pot avea un caracter permanent sau temporar;
e) organizează şi îndrumă activitatea publicaţiilor ASIL şi a serviciului de informare şi documentare;
f) aprobă cererile de adeziune;
g) angajează personalul asociaţiei;
h) discută şi rezolvă orice problemă privind administrarea bunurilor şi fondurilor asociaţiei, aprobă cheltuielile, stabileşte retribuţiile personalului asociaţiei şi secretarului delegat;
i) aprobă afilierea la organizţii internaţionale.

Art. 17 Preşedintele ASIL prezidează Consiliul şi Biroul Consiliului, reprezintă asociaţia în raporturile cu organele guvernamentale şi cu celelalte instituţii din ţară şi din străinătate şi coordonează activitatea Biroului Consiliului.
Vicepreşedinţii ajută pe preşedinte în îndeplinirea sarcinilor potrivit competenţelor ce le-au fost atribuite de consiliu.
Secretarul delegat conduce întreaga administraţie a asociaţiei, îndrumă şi controlează personalul, pregăteşte lucrările pentru consiliu şi biroul acestuia, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor.

Art. 18 Comisia de cenzori se compune din 3 membri şi sesizează Biroul Consiliului ASIL cu privire la modul de gospodărire a bunurilor şi fondurilor asociaţiei. Ea va elabora norme de verificare a gestiunii asociaţiei valabile şi pentru filialele zonale.